Welkom

De Algemene Voorwaarden van Pine & Apple

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pine & Apple ( kvk68815832 ) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden
(hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u
de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele
nadere overeenkomsten ten behoeve van Pine & Apple worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door Pine & Apple ingeschakelde tussenpersonen en andere
derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Pine & Apple . Pine & Apple is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien
een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pine & Apple dit mee binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Pine & Apple zijn vrijblijvend en Pine & Apple behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond
van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.

4. Levering
4.1 De levertijd van Pine & Apple is uiterlijk 5 werkdagen. Op zondag/maandag is de levering beperkt
en wordt niet bezorgd door PostNL. Wanneer er te laat geleverd wordt, kunnen wij hiervoor op
uw verzoek een klacht indienen. Er kan sprake zijn van overmacht.
4.2 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Indien u
per ongeluk een verkeerd adres heeft opgegeven kunt u dit melden per email.
Wanneer een product opnieuw verstuurd moet worden doordat u een verkeerd afleveradres
heeft opgegeven, kunnen de extra verzendkosten bij u in rekening worden gebracht.
4.3 De tekst op het product wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spelfouten worden door
ons niet gecorrigeerd.
4.4 Kleuren kunnen soms afwijken, dit kan met het plaatje te maken hebben of het type product.
4.5 De eigenschappen van verschillende producten, waaronder kleur, diktes en gewicht, kunnen
onderling afwijken, omdat wij hierbij afhankelijk zijn van de desbetreffende leveranciers.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond
van enige overeenkomst aan Pine & Apple verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter
zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Herroepingsrecht
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels e-mail.
Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor zijn rekening.
6.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangt retour zending terug betalen.
Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
complete terugzending overlegd kan worden.
6.7 Alle door Pine & Apple geleverde producten die te beschouwen zijn als maatwerk (zoals,
maar niet gelimiteerd tot, producten die op verzoek van de klant voorzien zijn van tekst, logo’s of
andersoortige afbeeldingen) zijn expliciet uitgesloten van het herroepingsrecht zoals omschreven in lid 1 en 2.
6.8 Indien een product niet afgeleverd is volgens de specificaties van de klant dient deze binnen
14 dagen contact op te nemen met de klantenservice van Pine & Apple . Dit kan zowel
schriftelijk, per email naar info@pineandapple.nl als telefonisch.
6.9 Alle producten van Pine & Apple worden op maat (per stuk) gemaakt. Hierdoor is het niet
mogelijk om uw bestelling te retourneren. Als de bestelling niet goed uitgevoerd is, vernemen wij
dat graag per email of telefonisch.

7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan
de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Pine & Apple daarvan
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14)dagen na de aflevering, althans
nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft Pine & Apple de keuze de desbetreffende producten, desgewenst tegen retournering

daarvan, te vervangen door nieuwe producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de
verzendkosten, zulks naar keuze van de klant.
7.3 De kosten van en het risico voor eventuele retourzending draagt de klant.

8. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
8.1 De ontwerpen zoals deze op de website van Pine & Apple staan zijn in opdracht
van Pine & Apple ontworpen. Gebruik maken van deze afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming vooraf, is niet toegestaan en zal indien nodig via juridische wegen worden bestreden.
8.2 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent
op het product, geeft de klant ten opzichte van Pine & Apple de verzekering dat op de opdruk
geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening
van de klant.
8.3 De klant zal Pine & Apple vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond
van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Pine & Apple alle
daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
8.4 Pine & Apple kan uw ontwerp gebruiken op de site (als voorbeeld, niet als verkoopobject).
Indien u aangeeft dat u hier niet akkoord mee bent, halen wij binnen 24 uur het ontwerp (als
voorbeeld) van de website van Pine & Apple .

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstanden, verminkingen of verloren gaan van bestanden, vertragingen of niet
behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of
enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Pine & Apple (dan wel door
Klant ingeschakelde derden), is Pine & Apple niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Pine & Apple .
9.2 De administratie van Pine & Apple geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud
en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot
op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pine & Apple in geval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pine & Apple gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pine & Apple
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder
overmacht verstaan wij ook, wanneer een levering, bij de post kwijt is geraakt. Als
service biedt Pine & Apple een éénmalige opnieuw zending.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige
andere overeenkomst met Pine & Apple in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door Pine & Apple vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare
bepaling.
11.2 Pine & Apple is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken
van derden.
11.3 Producten kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
11.4 Producten van hout (brood-, tapasplanken etc) dienen altijd met de hand gewassen te worden.
11.5 Producten dienen gewassen te worden volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk.
11.6 Facturen die niet betaald worden die worden uit handen gegeven aan een incassobureau.
11.7 Logo`s van bedrijven kunnen ter inspiratie gebruikt worden (onze klanten) op de website
https://www.pineandapple.nl
11.8 Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden
gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Pine & Apple ,
Pine & Apple is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op
enige andere wijze verband houdt met deze actie. Pine & Apple kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de
e-mailberichten. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de
nieuwsbrief op de hyperlink te klikken.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuw in onze webwinkel

Gastenboek

  • 10-08-2017 - Vanavond een berichtje gestuurd en er werd al gelijk geantwoord,...  lees meer
  • 28-06-2017 - Fijn samenwerken met deze dames! Ik de hapjesplanken met mijn...  lees meer
  • 25-06-2017 - Gisteren jullie mooie tapasplank ontvangen. Wat hebben jullie dat mooi...  lees meer
Plaats een bericht
  • Pine & Apple
  • Pine & Apple

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2017 Pine & Apple | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.